Price List

Ski 1 day 6 days
 
BASIC 16,00 € 64,00 €
Ski + Ski Boots 25,00 € 98,00 €
Poles included
 
 
intermedio 25,00 € 122,00 €
Ski + Ski Boots 34,00 € 156,00 €
Poles included
 
 
Gold 32,00 € 145,00 €
Ski + Ski Boots 41,00 € 179,00 €
Poles included
 
 
Baby 10,00 € 38,00 €
Ski + Ski Boots 16,00 € 63,00 €
Poles included
 
 
Junior 11,00 € 46,00 €
Ski + Ski Boots 17,00 € 71,00 €
Poles included
 
Snowboard 1 day 6 days
 
Junior 14,00 € 58,00 €
Snowboard + Snowboard shoe 21,00 € 84,00 €
 
 
intermedio 19,00 € 79,00 €
Snowboard + Snowboard shoe 28,00 € 117,00 €
 
Snowblade 1 day 6 days
 
Standard 17,00 € 65,00 €
 
Ski Boots 1 day 6 days
 
baby 6,00 € 25,00 €
 
 
Top 15,00 € 58,00 €
 
 
Basic 9,00 € 34,00 €
 
Snowboard shoe 1 day 6 days
 
Baby 7,00 € 26,00 €
 
 
standard 9,00 € 38,00 €
 
back protector 1 day 6 days
 
standard 7,00 € 27,00 €
 
Ski helmet 1 day 6 days
 
Standard 3,00 € 18,00 €