Price List

Ski 1 day 6 days
 
BASIC 15,00 € 58,00 €
Ski + Ski Boots 23,00 € 88,00 €
Poles included
 
 
intermedio 23,00 € 109,00 €
Ski + Ski Boots 31,00 € 139,00 €
Poles included
 
 
Gold 30,00 € 134,00 €
Ski + Ski Boots 38,00 € 164,00 €
Poles included
 
 
Baby 7,00 € 29,00 €
Ski + Ski Boots 11,00 € 49,00 €
Poles included
 
 
Junior 9,00 € 34,00 €
Ski + Ski Boots 14,00 € 56,00 €
Poles included
 
Snowboard 1 day 6 days
 
Junior 13,00 € 53,00 €
Snowboard + Snowboard shoe 19,00 € 78,00 €
 
 
intermedio 18,00 € 71,00 €
Snowboard + Snowboard shoe 26,00 € 104,00 €
 
Snowblade 1 day 6 days
 
Standard 15,00 € 60,00 €
 
Ski Boots 1 day 6 days
 
baby 5,00 € 22,00 €
 
 
Top 10,00 € 44,50 €
 
 
Basic 8,00 € 30,00 €
 
Snowboard shoe 1 day 6 days
 
Baby 6,00 € 25,00 €
 
 
standard 8,00 € 33,00 €
 
back protector 1 day 6 days
 
standard 6,00 € 26,00 €
 
Ski helmet 1 day 6 days
 
Standard 3,00 € 18,00 €